06 - 810 11 008 (24 uur per dag bereikbaar)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
a.     Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoelt.
b.     Uitvaartverzorger: de rechtspersoon Ultima Memoria die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.
c.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of heeft gegeven voor het verzorgen van een uitvaart.
d.     Toeleverancier: Derde partijen ingeschakeld door de uitvaartverzorger in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
e.     Uitvaartverzorging: De diensten die de uitvaartverzorger levert op grond van de overeenkomst .
f.     Overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van de uitvaart.
Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes en overeenkomsten waarbij de uitvaartverzorger zaken en/of diensten, al dan niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2.    Op aanbiedingen, kostenramingen en offertes zijn de algemene voorwaarden nog niet van toepassing.
2.3.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet is of vernietig wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen uitvaartverzorger en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4.    De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel………, vestiging …………. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die van toepassing was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag van de opdrachtgever kosteloos verstrekt.
Artikel 3 Overeenkomst
3.1.     De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger van het aannameformulier en/of de, voor zover mogelijk, uitgewerkte kostenraming is daarvoor voldoende.
3.2.    Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen, dat op een andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 4 Dienstverlening
4.1.    De uitvaartverzorger zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke voorschriften en het inzicht van de uitvaartverzorger anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk gerespecteerd.
4.2.    De uitvaartverzorger kan voor de uitvoering van de overeenkomst toeleveranciers inschakelen.
4.3.    Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of zaken, waarvan de uitvaartverzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, aanleveren.
4.4.    Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartverzorger staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de uitvaartverzorger in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.5.    De aldus aangeleverde informatie wordt overeenkomstig gebruikt voor de overeengekomen door de uitvaartverzorger te verzorgen activiteiten, waaronder het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het verzorgen van rouwbrieven, advertenties en/of andere publicaties. Bij kennisneming door opdrachtgever van onjuiste vermelding dient deze de uitvaartverzorger daaromtrent onverwijld te verwittigen.
4.6.    Indien sprake is van onjuiste vermelding van gegevens zal de uitvaartverzorger bevorderen dat een benodigde wijziging plaatsvindt.
4.7.    De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat hij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.8.    De uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verschafte gegevens en de noodzaak tot rectificatie aan hem is toe te rekenen.
4.9.    De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger. Bedoelde dagen en tijdstippen worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder(s) van de benodigde faciliteiten, waaronder religieuze gebouwen en begraafplaatsen c.q. crematoria.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering aanpassing van de te verrichten werkzaamheden vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden, voor zover mogelijk, worden aangepast.
5.2.    Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden verzocht
5.3.    Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de uitvaartverzorger de opdrachtgever hierover informeren.
5.4.    De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.
Artikel 6 Prijzen en betaling
6.1.    De kosten in de overeenkomst zijn een benadering. Afwijkingen zijn mogelijk daar waar deze verband houden met variaties in de door toeleveranciers in rekening te brengen kosten. Afwijkende kosten zullen na ontvangst van de uitvaartverzorger binnen 24 uur met opdrachtgever besproken worden waarna de opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft voor deze afwijkende kosten.
6.2.    Alle prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.3.    Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever facturen binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de gefactureerde bedragen en/of samenstelling van de facturen, worden door opdrachtgever binnen 14 dagen bij de uitvaartverzorger schriftelijk en onderbouwd ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op.
6.4.    Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
6.5.    De opdrachtgever kan zich, wat betreft zijn verplichting tot betaling, er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
Artikel 7 Ter beschikking gestelde zaken
7.1.     In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger aan de opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt opdrachtgever er mede zorg voor, dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van de uitvaartverzorger staan. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.
Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1.    De uitvaartverzorger staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht en/of de eisen van goed vakmanschap.
8.2.    De uitvaartverzorger aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.
8.3.    De totale aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade. De maximale aansprakelijkheid bedraagt tweemaal het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van vijfduizend euro.
8.4.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   a. de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de uitvaartverzorger aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd;
   b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8.5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de uitvaartverzorger of zijn medewerkers. De maximale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur aan de uitvaartverzorger te verstrekken uitkering per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
8.6.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger meldt.
8.7.    De uitvaartverzorger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 9 Overmacht
9.1.    Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartverzorger, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartverzorger geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartverzorger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Artikel 10 Geschillen
10.1.     Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterstehebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1    De overeenkomsten tussen de uitvaartverzorger en opdrachtgever worden beheerd door Nederlands recht.