Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van jou (hierna te noemen ‘klant’) gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘voorwaarden’) van Smoothie4you eenmanszaak (hierna te noemen ‘smoothie4you). 1.2 Alle informatie die je tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. 1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2. Inhoud en wijziging
2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Indien sprake is van onvoorziene kosten zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gesteld. Smoothie4you is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen aan de klant door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal Smoothie4you de klant daaromtrent berichten.
2.2 Het abonnement komt tot stand doordat Smoothie4you de order van de klant, dat wil zeggen een online bestelling via smoothie4you.com, door middel van een bevestigings email aanvaardt. Dan wel de klant de aanbieding aanvaardt en deze door middel van een bevestigings email door Smoothie4you wordt aanvaardt.
2.3 Gelet op de aard en bederfelijkheid van de producten is een eventueel herroepingsrecht uitgesloten.
2.4 Als je kind(eren) naar een andere basisschool verhuizen en Smoothie4you reeds op die betreffende basisschool smoothies levert, ontvangt Smoothie4you uiterlijk 3 weken van te voren de schoolwijziging per e-mail. Vermeld hierbij de datum waarop de wijziging in moet gaan. Smoothie4you stuurt een bevestiging van de wijziging per email. Als Smoothie4you op dat moment nog niet levert aan de nieuwe school zal de overeenkomst komen te vervallen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 weken. Dit proces is ook van belang bij het veranderen van de buitenschoolsopvang en kinderdagverblijf.
2.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het abonnement, een school kan geen wijzigingen over het abonnement aan Smoothie4you doorgeven. Het voordeel hiervan is dat de werkzaamheden voor de leerkrachten beperkt blijven en de school is verder niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld eventuele wijzigingen zoals verhuizingen of het veranderen van product.
2.6 Smoothie4you, evenals de school van het kind waar de producten geleverd worden, kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het wel of niet nuttigen van het product door het kind van de klant. 2.7 De school waar de producten voor de klant geleverd worden kan besluiten het faciliteren van het aanbieden van de Smoothie4you producten op school te beëindigen. In dat geval zal de overeenkomst tussen Smoothie4you en de klant eveneens worden beëindigd. De klant zal hiervan per email op de hoogte worden gebracht door Smoothie4you.
2.8 Smoothie4you hanteert voor het leveren van producten op een school een ondergrens van minimaal 10 leveringen per dag. Indien deze ondergrens niet meer wordt gehaald heeft Smoothie4you het recht om de overeenkomst met klant te beëindigingen.
2.9 De overeenkomst is een abonnement tot afname van smoothies voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan op ieder gewenst moment en dient schriftelijk (per e-mail) aan Smoothie4you plaats te hebben. Er kan per maand opgezegd worden waarbij de opzegging uiterlijk op de 20ste van de lopende maand binnen moet zijn bij Smoothie4you. De klant ontvangt van de opzegging een schriftelijke bevestiging (per e-mail) met daarin de laatste datum van levering.
2.10 Smoothie4you kan een met de Klant gesloten overeenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen schriftelijk (per e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
2.11 In het geval van ziekte is er de mogelijkheid om na 14 dagen ziekte, het abonnement tijdelijk te bevriezen. De klant dient dit verzoek schriftelijk (per e-mail) in te dienen bij Smoothie4you. In de schriftelijke bevestiging die de klant hiervan per e-mail krijgt van Smoothie4you zal de datum staan per wanneer het abonnement is stopgezet. Om het abonnement weer te activeren dient de klant dit per e-mail aan te geven, wanneer het abonnement weer in gaat. Het abonnement kan maximaal 2 maanden bevroren blijven.

Artikel 3. Betaling
3.1 Na het plaatsen van een bestelling ( abonnement ) op www.smoothie4you.com betaalt de klant het verschuldigde bedrag aan Smoothie4you via automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant heeft daartoe een machtiging afgegeven. Bij een online bestelling wordt voor de eerste maand een factuur gestuurd door Smoothie4you aan de klant. Met de betaling van de factuur gaat de klant ermee akkoord dat vanaf de tweede maand het verschuldigde bedrag betaald wordt via automatische incasso.
3.2 In geval van overschrijving, dient de klant de factuur van Smoothie4you binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen op de door Smoothie4you aangegeven rekening.
3.3 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, dan wel door Smoothie4you kan worden afgeschreven van de rekening van de klant zal Smoothie4you hiervan per e-mail melding maken aan de klant. Geeft de klant aan deze herinnering geen gehoor dan wordt het te betalen factuurbedrag verhoogd met administratie- en incassokosten van 15% over het verschuldigde bedrag. Onverminderd het recht van Smoothie4you om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde factuurbedrag te komen op de klant te verhalen en haar andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.
3.4 Smoothie4you zal op de 28ste van iedere maand het abonnementsgeld afschrijven voor de komende maand, van het rekeningnummer zoals door de klant aangegeven op het inschrijfformulier. Iedere maand zal Smoothie4you vooraf per e-mail een factuur sturen met het af te schrijven bedrag. De klant kan tot 6 weken na incasso datum de incasso laten storneren zonder opgaaf van reden. Indien de dienst al geleverd is, is de klant het bedrag aan Smoothie4you verschuldigd. Eventuele incassokosten zullen op de klant verhaald worden.

Artikel 4. Levering
4.1 Smoothie4you levert de producten ten behoeve van de klant in de overeengekomen hoeveelheid en dag/dagen op de overeengekomen school. De producten worden bij levering in de koelkast van Smoothie4you op de school neergezet.
4.2 De levertijden zijn de tijden zoals vermeldt door Smoothie4you in de schriftelijke (email) bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 5. Diversen
5.1 Smoothie4you is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de klant of derden van de producten en/of diensten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Smoothie4you aansprakelijk is uit hoofde van niet nakoming van een verstrekte garantie. Dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid.
5.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, etc., wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Aansprakelijkheid is tevens uitgesloten voor omstandigheden die niet aan Smoothie4you, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
5.4 Smoothie4you houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Smoothie4you geeft de klant toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.5 Smoothie4you is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
5.6 Voor alle vragen, wijzigingen of opmerkingen kan de klant per e-mail contact opnemen met info@smoothie4you.com
5.7 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
5.8 Alle offertes van Smoothie4you zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.9 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Leveringsvoorwaarden Smoothie4you

Deze leveringsvoorwaarden van Smoothie4you, zijn te allen tijde opvraagbaar, en worden op verzoek van klant toegezonden. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW. Bezorging in Rotterdam is gratis. De prijzen welke Smoothie4you hanteert staan vermeld op de website en onze reclamemateriaal/advertenties.

Onjuistheden
Prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen. Smoothie4you behoudt zich het recht voor allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen door te voeren of informatie te vervangen. Wij behouden ons het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren zonder enige vooraf kondigen.

Bestellen
Smoothie4you levert elke week op maandag tussen 8.00 uur en 21.00 uur voor bedrijven en particulieren en op woensdagavond tussen 17.00 uur tot 21.00 uur voor particulieren. Bestellingen kunnen elke dag van de week op elk tijdstip worden geplaatst. Voor leveringen op maandag dient de bestelling uiterlijk om 12.00 uur zondag te zijn geplaatst. Klanten zullen na de bestelling direct een automatische bevestigingsmail ontvangen van de door klant gemaakte bestelling.

Bezorging
Smoothie4you levert zijn producten vers aan bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling in de overeengekomen tijdsperiode. De smoothies zijn niet langer houdbaar dan 2 a 3 dagen dagen; mits bewaard in een omgeving van maximaal 7 graden Celsius. Mocht de klant willen afwijken van eerdergenoemde tijdstippen van bezorging; kan er nader overleg worden gevoerd tussen Smoothie4you en klant. Wanneer klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zal de prijs van de bestelling in rekening gebracht worden. Indien klant alsnog zijn bestelling wil laten leveren door onze bezorgservice, zullen er bezorgkosten in rekening worden gebracht. Smoothie4you adviseert klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en of eventuele beschadigingen. Op deze wijze kan Smoothie4you in geval van verkeerde of onvolledige levering, of in geval van beschadigingen van de geleverde producten snel zorg dragen voor een aanvulling of vervanging van de levering. De bezorgkosten zijn in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van Smoothie4You. Smoothie4you bezorgd zijn smoothies alleen in postode gebied 010.

Schadeclaims
Smoothie4you is niet verantwoordelijk voor eventuele voedselallergie van zijn afnemers. Al de ingrediënten die Smoothie4you in haar sappen gebruikt, staan op het etiket vermeld. De klant is zelf verantwoordelijk om het etiket goed te lezen en zelf te onderzoeken of de sap ingrediënten bevat waarvoor klant allergisch is. De houdbaarheid en bewaaradvies staan vermeld op het etiket.